Press "Enter" to skip to content

Политика за личните данни

Настоящият документ описва полотиката за защита на личните данни, прилагана от уебсайта “programmers-way.com” (наричан за краткост “Уебсайта”).
Тя е в съответствие с Общия Регламент за Защита на личните Данни на Европейския парламент, наричан още ОРЗД или GDPR.
Обработката на личните данни се извършва от фирмата собственик на Уебсайта, описана в Общите условия (наричана за краткост “Дружеството”). Контакт с Дружеството може да се извърши чрез формата за Контакт на Уебсайта или чрез данните за контакт, посочени в Общите условия.

За лични данни се приема всякаква информация, която идентифицира пряко или непряко живо физическо лице. Например: име, ЕГН, адрес, телефон и т.н.

Ако вие, като потребител на уебсайта не сте съгласни с някое от условията в настоящата политика за защита на личните данни, тогава не трябва да използвате този уебсайт.

С каква цел се събират лични данни?

Събираните личните данни са необходими за:

 • Изпълнение на функциите на уебсайта и неговото администриране.
 • Комуникация с вас по въпроси свързани с използването на уебсайта или абонаментно получаване на информация.
 • Разрешаване на възникнали спорове.
 • Предотвратяване и разкриване на злоупотреби.
 • Изпълнение на счетоводни и данъчни задължения.
 • Изпълнение на законови изисквания.
 • Защита на легитимните интереси на Дружеството или трети страни (доставчици, подизпълнители и др).

Какви лични данни се обработват?

Обработват се лични данни, предоставени от вас. Те включват:

 • Име
 • Адрес
 • Телефон
 • Емейл (e-mail)
 • Месинджър (Viber/Skype/ICQ…)

За лица под 16 годишна възраст, съгласието за обработка на лични данни се дават от родител/попечител/настойник.

Други данни, които се събират автоматично са:

 • IP адрес
 • Тип на използвания браузер
 • Тип на операционната система

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Уебсайта съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на уебсайта, изпълнението на сключените договори и реализирането на законните интереси на Дружеството.

В общия случай личните данни на регистрираните потребители, които имат акаунт в уебсайта, се съхраняват докато съществува техния акаунт. Или докато те не пожелаят данните им да бъдат заличени.

В определени случаи, дори след заличаване на личните данни, може да бъде запазено тяхно архивно копие. Това се прави когато е необходимо да се спазят законови изисквания. Архивното копие се пази до изтичане на давностен срок, определен от съответния закон (обикновено 5 години).

Достъп и начин на съхранение

До вашите лични данни имат достъп:

 • Упълномощените служители на Дружеството, доколкото той е необходим за изпълнение на описаните по-горе цели.
 • Трети лица (като счетоводители, подизпълнители, доставчици, консултанти, …) предоставящи услуги, с които Дружеството има сключен договор, в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
 • Държавни органи, в изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство.

Дружеството предпрема необходимите технически и организационни мерки за защите на личните данни. Въпреки взетите мерки, предаването на информация по интернет не може да бъде напълно сигурно. Дружеството няма контрол върху вички елементи на инфраструктурата, през която преминават данните.

Права върху личните данни

Вие имате законно определени права върху вашите личните данни, обработвани от Дружеството. Тези права са следните:

Право на информираност.
Настоящата политика цели да ви информира относно обработването на вашите лични данни.

Право на достъп.
Вие имате право да поискате потвърждение дали Дружеството обработва ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация.

Право на коригиране.
Ако установите, че събраните вашите лични данни са непълни или неточни, можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване.
Вие имате право да поискате изтриване на вашите личните данни. Това искане може да не бъде уважено, ако за тяхното обработване има съществено основание и/или законово задължение.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Можете да ограничите обработването на ваши лични данни, ако възнинкне основание за това (например, ако смятате, че данните са неточни или смятате че част от тях са събрани нецелесъобразно). В такъв случай, активната обработка на данните се преустановява, без те да се изтриват.

Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.
Вие можете да упражните това право, когато автоматизираното обработване на данните (профилиране) поражда значинелни правни последствия за вас и желанието ви не противоречи на приложимото законодателство.

Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването на вашите данни, извършено преди момента на оттеглянето.

Право на възражение.
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. Ако възражението ви се сметне за основателно, ще бъдат предприети действия за удовлетворяването му. Ако възражението ви се сметне за неоснователно, ще бъдете информирани за това.

Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на ваши лични данни нарушава приложимото законодателство. Този надздорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Изброените права можете да упражните, като изпратите заявление отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Промени на политиката

При промяна в настоящата политика за защита на личните данни, промените ще бъдат публикувани на тази страница.

Последна актуализация: 2019-11-05