Press "Enter" to skip to content

Общи условия

В настоящия документ са описани условията за ползване на уебсайта “programmers-way.com” (наричан по-надолу за краткост “Уебсайта”), както и отношенията с организацията собственик на уебсайта (наричана за краткост “Дружеството”).
Собственик на уебсайта е Корсино Инженеринг ООД – фирма регистрирана по Търговския закон на Република България и вписана в Търговския регистър с ЕИК 130495138, с е-mail за контакт contact@korsino.biz .
Прочетете внимателно тези условия. Използването на този уебсайт означава, че вие сте се запознали с условията за ползване и приемате да ги спазвате безусловно.

Предоставяни услуги

Уебсайта предоставя възможност на потребителите да закупуват специализирана литература и други свързани услуги. Както и да четат/коментират специализирани публикации.

Дружеството не гарантира, че уебсайта ще бъде достъпен винаги и за всички потребители.

Дружеството не носи отговорност при нарушена функционалност на уебсайта и предоставяните услуги, когато нарушението се дължи на обстоятелства извън неговия контрол (проблеми с интернет доставчици, хакерски атаки, форсмажорни обстоятелства и др).

Съдържание на уебсайта

Създателите на съдържанието на уебсайта полагат усилия да поддържат информацията в него точна и актуална. Въпреки това са възможни технически грешки или пропуски. Такива ще бъдат отстранявани при откриването им.

Уебсайта може да съдържа различни видове информация (статии, препоръки, анализи, изследвания и т.н.). Въпреки положените усилия тя да бъде полезна и актуална, потребителят не трябва да я използва необмислено. Състоянието и възможностите на всеки човек са различни, затова при вземане на важни решния той/тя трябва да се консултира със специалист в съответната област. Дружеството не носи отговорност за действия и решения на потребителите, взети въз основа на прочетеното в уебсайта.

Уебсайта съдържа линкове (препратки) към други уебсайтове. Дружеството не контролира съдържанието или политиката на другите уебсайтове и не носи отговорност за тях.

Съдържание генерирано от потребителите

Потребителите могат да пишат коментари, съобщения, въпроси, ревюта, както и да качват изображения и мултимедия на определени за това места на уебсайта. Това наричаме генерирано от потребителите съдържание.

Потребителите дават на Дружеството неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и право на да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва генерираното от потребителите съдържание.

Генерираното от потребителите съдържание трябва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде по темата на съответната страница.
 2. Да спазва тон на уважение и разбирателство.
 3. Да не съдържа обидни, просташки, нецензурни изрази или заяждане.
 4. Да не съдържа рекламни съобщения, или спам.
 5. Да не съдържа линкове към външни уебсайтове, които не са свързани с темата на съответната страница.
 6. Да не нарушава приложимото законодателство, включително за интелектуалната собственост.
 7. Да бъде написано грамотно, на чист български или английски език.

Администраторите/модераторите на уебсайта имат правото по своя преценка да изтриват напълно или частично генерирано от потребителите съдържание, ако то нарушава някое от горните условия.

Генерираното от потребителите съдържание, което е изпълнило своето предназначение или не допълва информация по темата на съответната страница, ще бъде периодично изтривано с цел намаляване на ненужния информационен шум.

Забрани

Потребителите нямат право:

 • Да извършват злоумишлени действия с цел достъп до информация, която не е предназначена за тях.
 • Да разпространяват вируси, шпионски програми и зловредни скриптове.
 • Да претоварват умишлено уебсайта със заявки.
 • Да тестват защитата на уебсайта, без да са били изрично упълномощени за това.
 • Да предоставят неверни или непълни данни при използване на услугите са уебсайта.

При нарушение

При нарушение на условията за ползване или по преценка на администратора, потребителят може да загуби правото си да използва уебсайта. Това включва: отказ от предоставяне на услугите на уебсайта, блокиране на достъпа, заключване/изтриване на акаунта, изтриване на генерираното от потребителя съдържание и др.

Ако действията на потребителя, представляват нарушение на приложимото законодателство, на потребителя може да бъде потърсена наказателна отговорност.

Други

За всички неуредени от настоящия въпроси въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всеки спор между вас и Дружеството се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не се постигне съгласие спорът ще бъде разрешен от компетентния съд в град София, България.

Промени в условията

Условията за ползване могат да бъдат актуализирани, с цел да се съобразят с промени по функционалността на уебсайта, законодателни промени и др. Промените ще бъдат публикувани на тази страница.

Последна актуализация: 2019-11-04